TILLITSVALGTKURS:

Illustrasjon.

Kurs i arbeidsrett

Innføring i arbeidsrett
Dato: 4.–5. september 2024
Sted: Thon Hotel Opera

Publisert Sist oppdatert

Påmelding

Norsk Radiografforbund tilbyr i samarbeid med de andre forbundene i Fellesordningen i Unio kurset «Innføring i arbeidsrett» for tillitsvalgte, med kursholder Per Helge Mork.

Påmeldingsfrist: 13. juni 2024

Kurset vil gi deg grunnleggende kunnskap om arbeidsrett, og vil gjøre deg tryggere i din rolle som tillitsvalgt. For å delta på kurset, forutsetter vi at du har gjennomført grunnkurs.

Dette er første gang vi tilbyr dette kurset, og det er begrenset antall plasser, ved stor pågang vil vi se på muligheten for flere gjennomføringer.

Læringsmål:

Kurset vil gi deg som tillitsvalgt kunnskaper om sentrale arbeidsrettslige emner som tariffavtalesystemet (Kollektiv arbeidsrett) og inngåelse og opphør av arbeidsavtaler (Individuell arbeidsrett). I tillegg til gjennomgang av relevante lov- og avtalebestemmelser, vil kurset også gi en innføring i juridisk teori og arbeidsrettens plass i rettssystemet, samt praktiske eksempler fra domstolsavgjørelser.

Modul 1: Innføring i arbeidsrett

 • Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha grunnleggende kjennskap til
 • generell juss og juridisk metode (rettskildelære/rettsteori)
 •  hvordan en lov blir til – betydningen av forarbeider
 • forholdet mellom norsk og internasjonal rett
 • arbeidsrettens plass i det norske rettssystemet, de ulike interesser reglene avspeiler, og kunne se konkrete bestemmelser i en slik sammenheng
 • den rettslige plasseringen av arbeidsgivers styringsrett
 • hvordan tvister i arbeidslivet behandles
 • domstolenes rolle – betydning av rettspraksis

Modul2: Kollektiv arbeidsrett

 • Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha grunnleggende kjennskap til
 • hva tariffavtaler er, og hva som skiller disse fra andre avtaler
 • hvem som kan inngå tariffavtaler – partsbegrepet
 • hvordan tariffsystemet er bygget opp
 • tariffavtalens virkninger – fredsplikt, ufravikelighet mv.
 • forhandlinger, mekling og arbeidskamp
 • hvordan rettstvister og interessetvister behandles
 • Arbeidsretten

Modul 3: Individuell arbeidsrett

Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha grunnleggende kjennskap til

 • de rettsregler som regulerer det individuelle avtaleforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
 • reglene for inngåelse av arbeidsavtaler – virkninger og konsekvenser
 • reglene for opphør av arbeidsavtaler – oppsigelse/avskjed/suspensjon/permittering

Påmelding

Powered by Labrador CMS